เลือกภาษา :
 


ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ
 

เว็บไซต์ www.minerygold.com เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของธุรกิจมินเนอร์รี่โกลด์ เป็นของ บริษัท มินเนอร์รี่ โกลด์ จำกัด (ในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “ มินเนอร์รี่โกลด์ “ ) การใช้เว็บไซต์นี้ต้องเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการต่อไปนี้ซึ่งท่านควรอ่านอย่างละเอียด การที่ท่านใช้เว็บไซต์นี้หรือเข้าไปดูข้อมูลในหน้าใดๆของเว็บไซต์นี้ ถือว่าท่านยอมรับข้อผูกพันทางกฎหมายที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ โปรดอย่าเข้าใช้เว็บไซต์นี้ หากท่านไม่ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าว

การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข

เว็บไซต์นี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ของ “ มินเนอร์รี่โกลด์ “ เป็นการอำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร ระหว่างท่านกับ “ มินเนอร์รี่โกลด์ “ ทั้งนี้ ไม่ว่าในขณะใดขณะหนึ่งก็ตาม “ มินเนอร์รี่โกลด์ “ สามารถทำการแก้ไขปรับปรุงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด อีกทั้ง “ มินเนอร์รี่โกลด์ “ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและ/หรือ เงื่อนไขใดๆ ที่ระบุรวมอยู่ในเว็บไซต์นี้เป็นการเฉพาะ ท่านมีหน้าที่ที่จะต้องคอยตรวจสอบข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์รวมทั้งข้อกำหนดเพิ่มเติมใดๆ ที่กำหนดรวมอยู่ในเว็บไซต์เป็นการเฉพาะอย่างสม่ำเสมอ และการใช้บริการเว็บไซต์ของท่านอย่างต่อเนื่อง ย่อมก่อให้เกิดข้อตกลงและสัญญาตามข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ที่ได้ถูกแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทั้งหมดด้วย

เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์

บริษัท มินเนอร์รี่ โกลด์ จำกัด เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ข้อมูลและส่วนประกอบอื่นๆในทุกๆหน้าของเว็บไซต์นี้ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ห้ามทำการดัดแปลง จัดเก็บในระบบที่สามารถนำมาใช้งานได้ ถ่ายโอน ลอกเลียนแบบ เผยแพร่หรือใช้ข้อมูลและส่วนประกอบนั้นโดยวิธีอื่นใด เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า โดยมิได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจาก “ มินเนอร์รี่โกลด์ “

บริษัท มินเนอร์รี่ โกลด์ จำกัด เป็นเจ้าของเครื่องหมายทางการค้า สัญลักษณ์ เครื่องหมายบริการและชื่อทางการค้าที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ บริษัท มินเนอร์รี่ โกลด์ จำกัด ไม่อนุญาตหรือยินยอมให้มีการใช้เครื่องหมายทางการค้า สัญลักษณ์ เครื่องหมายบริการ และชื่อทางการค้าโดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก บริษัท มินเนอร์รี่ โกลด์ จำกัด

การใช้ข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆ

ข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า และมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำอย่างผู้เชี่ยวชาญ

เนื้อหาในส่วนใดส่วนหนึ่งหรือหน้าใดหน้าหนึ่งของเว็บไซต์นี้ อาจระบุข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการอื่นที่แยกออกไปต่างหาก ในกรณีที่ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการอื่นและข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ มีความขัดแย้งกัน ให้ใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการที่แยกออกไปนั้น “ มินเนอร์รี่โกลด์ “ ขอแนะนำให้ท่านอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการอื่นนั้นก่อนใช้ข้อมูลในหน้านั้นๆ

การใช้เว็บไซต์อื่นๆที่มีชื่อพ้องหรือใกล้เคียงกับ www.minerygold.com

เว็บไซต์ www.minerygold.com อาจมีการชื่อพ้องหรือใกล้เคียงกับเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งอยู่ภายใต้การให้บริการและดูแลจัดการโดยบุคคลที่สาม “ มินเนอร์รี่โกลด์ “ มิได้ให้การรับรองหรือยืนยันความถูกต้องในเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านั้น และมิได้สื่อโดยนัยว่า “ มินเนอร์รี่โกลด์ “ ให้การรับรองหรือแนะนำข้อมูลในเว็บไซต์เหล่านั้น

การที่ท่านเลือกเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าว ถือว่าท่านยอมรับความเสี่ยงแต่เพียงผู้เดียว “ มินเนอร์รี่โกลด์ “ ขอแนะนำให้ท่านอ่านรายละเอียดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ ตลอดจนนโยบายการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ที่ท่านเข้าไปใช้งานนั้นก่อนเข้าใช้เว็บไซต์ดังกล่าว

ไม่มีการรับประกัน

“ มินเนอร์รี่โกลด์ “ นำเสนอข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้เพื่อให้ข้อมูล และตามที่ปรากฏอยู่หรือที่มีอยู่เท่านั้น ถึงแม้ “ มินเนอร์รี่โกลด์ “ จะได้ใช้ความพยายามทุกวิถีทางเพื่อทำให้ข้อมูลและส่วนประกอบนั้นมีความถูกต้องมากที่สุด “ มินเนอร์รี่โกลด์ “ ก็ไม่สามารถรับประกันว่าข้อมูลและส่วนประกอบดังกล่าวมีความถูกต้อง สมบูรณ์เพียงพอ ทันกาลทันเวลา เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ และปราศจากไวรัส ทั้งนี้ “ มินเนอร์รี่โกลด์ “ จะไม่รับผิดสำหรับความผิดพลาดหรือการละเว้นใดๆในข้อมูลและส่วนประกอบนั้น

ข้อจำกัดความรับผิด

“ มินเนอร์รี่โกลด์ “ จะไม่รับผิดต่อความเสียหายใดๆ รวมถึง ความเสียหาย สูญเสียและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยเฉพาะเจาะจง โดยบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่อง ซึ่งเกิดจากการที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ที่มีชื่อพ้องหรือใกล้เคียงกับเว็บไซต์นี้ หรือการที่บุคคลใดๆไม่สามารถเข้าใช้ได้ นอกจากนั้น “ มินเนอร์รี่โกลด์ “ จะไม่รับผิดต่อความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ คอมพิวเตอร์ไวรัส ถึงแม้ว่า “ มินเนอร์รี่โกลด์ “ หรือตัวแทนของ “ มินเนอร์รี่โกลด์ “ จะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวขึ้น

ผู้ใช้ตกลงว่า “ มินเนอร์รี่โกลด์ “ ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่ผู้ใช้ไม่ว่าจะโดยประการใดอันเนื่องมาจากการใช้บริการผ่านเว็บไซต์ กรณีที่เกิดความเสียหายแก่ “ มินเนอร์รี่โกลด์ “ อันเนื่องมาจากการดำเนินคดี การบังคับใช้สิทธิเรียกร้อง การชดเชยค่าเสียหาย ความรับผิดใดๆ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้น โดยสืบเนื่องจากการใช้เว็บไซต์ของผู้ใช้ ผู้ใช้จะต้องรับชดใช้ความเสียหายดังกล่าวให้แก่ “ มินเนอร์รี่โกลด์ “ ทั้งสิ้น ไม่ว่ากรณีดังกล่าวจะเกิดจากการที่ผู้ใช้ ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการนี้หรือไม่ ทั้งนี้หากผู้ใช้ไม่พอใจในข้อมูลที่แสดงหรือไม่พอใจในเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการนี้ข้อใด ผู้ใช้จะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ เว้นแต่ผู้ใช้สามารถระงับการใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์นี้แต่โดยฝ่ายเดียว ผู้ใช้จะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับ “ มินเนอร์รี่โกลด์ “ สำหรับการเรียกร้องความสูญเสีย ค่าใช้จ่าย และความเสียหายใดๆ (รวมทั้งค่าทนายความ และค่าใช้จ่ายในศาล) ที่ “ มินเนอร์รี่โกลด์ “ ได้ประสบ หรือได้รับอันเป็นผลมาจากการใช้เว็บไซต์ โดยบุคคลอื่นใดโดยการใช้หมายเลขประจำตัวผู้ใช้บริการ และ/หรือรหัสลับส่วนตัวของท่าน

กฎหมายที่ใช้บังคับ

การใช้เว็บไซต์นี้หรือการตีความข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์นี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายไทยที่มีผลใช้บังคับ
 
 
Minery Gold : 
ผลิตภัณฑ์ : 
ร่วมงานกับเรา :